Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky 

I.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti vzniklé mezi společností Fispogroup spol. s r.o., se sídlem Na Drahách 22, 252 41 Zlatníky, IČ 29142482, zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 203463 (dále jen "Fispogroup") jako prodávajícím a třetími osobami jako kupujícími (dále jen "kupující") při uzavírání kupní smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku formou internetové obchodu provozovaného  Fispogroup a v souvislosti s takovou kupní smlouvou. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy, pokud ujednání kupní smlouvy nejsou s ujednáními Všeobecných smluvních podmínek v rozporu. V takovém případě mají přednost ujednání kupní smlouvy. 

Pro účely uzavírané kupní smlouvy a těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí : 

 • Spotřebitelem  každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Fispogroup
 • Podnikatelem každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku nebo  každý, kdo uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele
 • Spotřebitelskou smlouva smlouva uzavřená mezi podnikatelem a spotřebitelem

II.

Před uzavřením kupní smlouvy kupující zvolí způsob doručení zboží a způsob jeho úhrady. Kupní smlouva je mezi Fispogroup a kupujícím uzavřena okamžikem, kdy Fispogroup odešle kupujícímu email potvrzující přijetí objednávky kupujícího učiněné v internetovém obchodě provozovaném  Fispogroup. 

V případě kupní smlouvy uzavřené na zboží, které Fispogroup nemá v době jeho objednávky skladem, je Fispogroup oprávněn odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy, pokud se zjistí, že pořizovací cena takového zboží pro Fispogroup od jeho dodavatele se oproti pořizovací ceně, ze které vycházel při stanovení kupní ceny kupujícímu, změnila o více jak 3%. Stejně tak je Fispogroup oprávněn odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy, pokud se zjistí, že zboží, které je předmětem kupní smlouvy, se již nevyrábí, nedodává nebo jeho dodání je spojeno se zvláštními obtížemi nebo náklady, které Fispogroup nemohl předvídat.

Fispogroup je povinen dodat zboží kupujícímu v místě sídla Fispogroup, případně v místě sídla výdejního skladu, je-li takový sklad uveden na internetových stránkách Fispogroup. Pokud kupující vyžaduje dodání do jiného místa a Fispogroup v případě objednaného zboží dodání do jiného místa umožňuje, je povinen kupující povinen označit v průběhu objednávání místo dodání, zvolit způsob dopravy do takového místa dodání nabízený Fispogroup a uhradit náklady spojené s dopravou zboží na sjednané místo zvoleným způsobem. Kupující bere na vědomí, že doprava bude zajišťována prostřednictvím třetích osob - dopravců. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího podnikatele okamžikem předání zboží dopravci. Na kupujícího spotřebitele přechází nebezpečí škody na věci okamžikem předání zboží dopravci. Kupující je povinen zboží prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství bezprostředně po jeho převzetí  od Fispogroup nebo od dopravce.

Pokud si kupující nepřevezme od Fispogroup dodané zboží nejpozději do 15 dní od jeho dodání (den jeho připravení k převzetí v sídle Fispogroup) nebo den doručení dopravcem na místo určené kupujícím, je kupující povinen zaplatit Fispogroup úplatu za uskladnění zboží ve výši 50,- Kč/ks za každý den takového uskladnění.  

Fispogroup i kupující souhlasí s tím, že daňový doklad vystavený Fispogroup bude v elektronické podobě. Pokud si kupující i přes tento souhlas vyžádá listinnou podobu takového daňového dokladu, je povinen zaplatit za jeho vystavení poplatek ve výši  50,- Kč po ČR a 100,- Kč do zahraničí.

III.

Práva z vadného plnění

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. na odstranění vady opravou věci,
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 2. použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
 3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 4. prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

IV.

Poučení pro spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů obchodní následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Fispogroup formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních (například nebo e-mailem). Na naší webové stránce odstoupeni.pdf nebo email obchod@fispo.cz můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.  Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese sídla Fispogroup. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.  Maximální náklady jsou odhadované  ve výši 2.000,- Kč.  Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. 

V.

Mimosoudní řešení sporů

Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, který vznikl mezi ním a Fispogroup. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je česká obchodní inspekce. Bližší informace naleznete na www.coi.cz a https://adr.coi.cz/cs. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nejlvíce prodávané

hadice šedá Ø40 - SOTECO/ metráž

hadice šedá Ø40 - SOTECO/ metráž

SACÍ HADICE ST 40 - flexibilní hadice, odolná trvalým deform..

295 Kč

Čistící prostředek Fispo CHEM - silný odmašťovací 25L

Čistící prostředek Fispo CHEM - silný odmašťovací 25L

ČISTÍCÍ CHEMIE DO PODLAHOVÝCH AUTOMATŮ Vlastnosti: koncentr..

1 575 Kč

mikrofiltr 600 ( 3000 cm2)

mikrofiltr 600 ( 3000 cm2)

MIKROFILTR - mikrofiltr určený pro vysávání suchých nečistot..

850 Kč

guma dýzy ST 40,50 a zadní Kombi dýzy ST40,50

guma dýzy ST 40,50 a zadní Kombi dýzy ST40,50

guma dýzy ST 40 pro mokrouProdejní jednotka:1 ks ..

230 Kč

Čistící prostředek Fispo CHEM - těžký průmysl 25L

Čistící prostředek Fispo CHEM - těžký průmysl 25L

ČISTÍCÍ CHEMIE DO PODLAHOVÝCH AUTOMATŮ Vlastnosti: vysoce k..

1 285 Kč

Čistící prostředek Fispo CHEM - těžký průmysl 10L

Čistící prostředek Fispo CHEM - těžký průmysl 10L

ČISTÍCÍ CHEMIE DO PODLAHOVÝCH AUTOMATŮ Vlastnosti: vysoce k..

560 Kč

Čistící prostředek Fispo CHEM - průmysl 10L

Čistící prostředek Fispo CHEM - průmysl 10L

ČISTÍCÍ CHEMIE DO PODLAHOVÝCH AUTOMATŮ Vlastnosti: nepěnivý..

520 Kč

dýza štěrbinová ST 40

dýza štěrbinová ST 40

DÝZA ŠTĚRBINOVÁ - sací dýza úzká, vhodná k vysávání těžce d..

345 Kč


Dodavatel s více než
20-ti letou tradicí
Nejširší nabídka značek
za příznivou cenu
Kvalitní
a rychlý servis
Ochotní a vstřícní
specialisté
Záruka, podpora
a školení
Doprava zdarma a dárek k Vašim objednávkám