Servisní podmínky


Všeobecné servisní podmínky 

1. Základní ustanovení

1.1  Všeobecné obchodní podmínky /dále též „VOP“/ vymezují smluvní vztahy mezi společností Fispogroup s.r.o., se sídlem Na Drahách 22, 252 41 Zlatníky, IČ 29142482,  DIČ CZ 29142482, zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 203463 (dále jen „prodávající“ či "společnost Fispogroup") a a fyzickými a právnickými osobami (dále též „kupující“).

1.2  Tyto VOP se vztahují na všechny dodávky zboží a služeb prodávajícího, pokud se smluvní strany písemnou formou ve smlouvě nedohodnou jinak. Odchylná ujednání ve smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím mají přednost před zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.

1.3  Obchodní podmínky společnosti Fispogroup s.r.o. jsou k dispozici na webové adrese www.fispo.cz, v sídle společnosti a pobočkách společnosti v Brně a Opavě (na adresách Gorkého 60, 602 00 Brno; Služovice 154, 747 28 Štěpánkovice) nebo u všech mobilních zaměstnanců společnosti.

2. Objednávka zboží a služeb

2.1 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká na základě ústní (osobně, telefonicky), písemné (dopis, fax) nebo elektronické (e-mail, e-shop) objednávky. V případě uzavření kupní, nebo servisní či jiné smlouvy může prodávající vyžadovat po kupujícím platnou kopii živnostenského listu nebo výpis z obchodního rejstříku a osvědčení o registraci k DPH. Stejně tak může tyto dokumenty na vyžádání požadovat kupující po prodávajícím. Při písemné i ústní objednávce je kupující povinen na vyžádání prodávajícího uvést:

  • identifikační údaje potřebné pro vystavení daňového dokladu
  • cena zboží
  • jméno a příjmení kontaktní osoby odpovědné zboží nakupovat nebo převzít • požadovaný termín dodání
  • telefon, fax nebo e-mail • místo a čas dodání, způsob dopravy
  • katalogové číslo nebo název (specifikaci) zboží • datum a podpis

3. Potvrzení objednávek zboží a služeb

3.1  Písemným potvrzením objednávky zboží a služeb je uzavřena kupní, nebo servisní či jiná smlouva, která se řídí, není-li dojednáno jinak, těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Za písemné potvrzení objednávky se považuje též potvrzení faxem či e-mailem. V případě objednávky vytvořené přes e-shop je potvrzení objednávky vygenerováno automaticky systémem, a je zaslána automatická odpověď.

3.2  Potvrdí-li prodávající objednávku kupujícího pouze částečně nebo učiní-li jiné změny či dodatky, považuje se tato upravená objednávka za nový návrh na uzavření kupní smlouvy, který musí být znovu potvrzen kupujícím.

4. Zrušení objednávek

4.1 Kupující i prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku až do potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky před jejím potvrzením může kupující provést prostřednictvím ústní nebo písemné žádosti.

4.2  Zrušení objednávky po uzavření kupní smlouvy je možné pouze dohodou prodávajícího a kupujícího, a to za podmínek, které si vzájemně sjednají. 

4.3  Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky po jejím potvrzení, a to z těchto důvodů: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem, a to více jak o 3%, změnila cena prodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. 

5. Dodací lhůty a způsob dodání

5.1  Zboží je kupujícímu dodáno nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky, pokud je objednané zboží na skladě. Místem dodání se rozumí adresa uvedená v objednávce kupujícího.

5.2  V případě, že prodávající nemůže zajistit doručení zboží či služeb ve lhůtě 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky, je povinen oznámit kupujícímu důvody prodlení a dohodnout s kupujícím jinou dodací lhůtu.

5.3  V případě express dodání je možné zboží a služby doručit do 24 hodin od přijetí objednávky, pokud je zboží skladem a je technicky možné zboží nebo služby dodat. Prodávající oznámí před potvrzením objednávky podmínky a cenu expresního dodání.

5.4  Způsob dodání si určí kupující při nákupu zboží nebo služby na objednávce.

5.5  Kupující si může vyzvednout zboží nebo službu přímo v sídle nebo na pobočkách společnosti. 

5.6  Prodávající může na vyžádání kupujícího zboží nebo službu dodat do místa určení prostřednictvím obchodních zástupců prodávajícího, a to za cenu podle platného ceníku, není-li s kupujícím domluveno jinak.

5.7  Prodávající zasílá zboží kupujícímu na místo určení i prostřednictvím služeb pošty nebo kurýrní společnosti, a to podle jejich platných zasílatelských podmínek a za ceny stanovené jejich ceníky. Tento způsob zaslání je možný i formou dobírky. K dopravě je připočítáváno balné.

5.8  Prodávající je oprávněn dodat zboží i po částech, nevyžaduje-li výslovně kupující v objednávce komplexní dodání.

5.9  Kupující přebírá zboží prostřednictvím osoby uvedené v objednávce nebo prostřednictvím zmocněných osob, a to ve lhůtě uvedené na potvrzení objednávky či ve smlouvě. Převzetí dodávaného zboží stvrdí kupující svým podpisem k čitelně uvedenému jménu (popř. razítku) na přiloženém nebo přebíraném dodacím listě. Převzetím a podpisem na dodacím listě stvrzuje odpovědná osoba kupujícího, že je zboží nebo provedená služba bez zjevných vad, v množství a druhu odpovídajícím údajům uvedených v dodacím listě.

5.10  V případě zaslání zboží prostřednictvím kurýrní společnosti potvrdí kupující převzetí podpisem přepravního listu, takové potvrzení má stejné účinky jako potvrzení dodacího listu. Kupující musí bezprostředně po obdržení zboží zkontrolovat správnost dodaných položek, jejich úplnost a případné viditelné poškození vzniklé přepravou. Zjištěné vady musí být vyznačeny na dodací (přepravní) list potvrzeny dopravcem (dále též "reklamační protokol"). Společnost Fispogroup doporučuje v takovém případě zboží nepřebírat a vrátit ho dopravci! Převezme-li kupující zboží bez sepsání reklamačního protokolu, nebude na jeho reklamaci brán zřetel.

5.11  V případě, že kupující nebude zastižen na jím uvedené dodací adrese, bude každé opakované dodání zboží kupujícímu účtováno dle platných zasílatelských podmínek, a to za ceny stanovené ceníky platnými v době marného pokusu o dodání zboží.

6. Podmínky odběru zboží

6.1  V případě, že kupující zaplatí zboží dopředu a určí si osobní odběr zboží, je povinen po výzvě k vyzvednutí toto zboží odebrat do 7 pracovních dnů. V případě, že tak neučiní, je společnost Fispogroup oprávněna účtovat za každý započatý den 50,- Kč poplatek za uskladnění zboží (dále také jako "skladné"), který je splatný následující den po dni, ve kterém nárok na skladné vznikl. V případě, že prodlení kupujícího s odebráním zboží přesáhne 30 pracovních dnů nebo výše dlužného skladného dosáhne výše zaplacené kupní ceny za neodebrané zboží, má společnost Fispogroup právo od kupní smlouvy odstoupit, započítat pohledávku na zaplacení dlužného skladného oproti pohledávce kupujícího na vrácení zaplacené kupní ceny a zboží prodat jinému subjektu; případný kladný rozdíl po započtení bude kupujícímu poukázán na jím určený (dopisem, faxem či e-mailem) bankovní účet.

6.2  V případě, že si kupující objedná servis zboží, je povinen odebrat servisované zboží nejpozději do 1 měsíce po výzvě k jeho vyzvednutí. V případě, že tak neučiní, je společnost Fispogroup oprávněna účtovat za každý započatý den 100,- Kč poplatek za uskladnění zboží (dále také jako "skladné"), který je splatný následující den po dni, ve kterém nárok na skladné vznikl. Nevyzvedne-li si kupující servisované zboží ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy byl povinen ho vyzvednout, má prodávající právo zboží prodat. Z výtěžku prodeje bude prodávajícím odečtena dlužná cena opravy (servisu) zboží, dlužného skladného a nákladů prodeje zboží. Případný zbytek výtěžku prodeje bude kupujícímu poukázán k jeho výzvě (dopisem, faxem či e-mailem) na jím určený bankovní účet.

7. Náhradní stroj

7.1  V případě objednávky servisních služeb může Fispogroup nabídnout kupujícímu zvýhodněný pronájem náhradního stroje či zařízení. Podmínky pronájmu jsou ujednány v konkrétní servisní či nájemní smlouvě. V rozsahu, v němž nejsou podmínky ujednány v příslušné smlouvě, řídí se těmito VOP.

7.2 Není-li v příslušné smlouvě ujednáno jinak, činí zvýhodněné nájemné za pronájem náhradního stroje či zařízení 50% plného nájemného dle aktuálního ceníku Fispogroup pro komerční nájmy. Nárok na zvýhodněné nájemné platí po dobu od předání opravovaného stroje či zařízení do opravy, nebo od převzetí náhradního stroje či zařízení (podle toho, která z událostí nastane později) a do doby převzetí opravovaného stroje či zařízení zpět - popř. do vzniku prodlení kupujícího s jeho převzetím - nebo do předání náhradního stroje či zařízení zpět (podle toho, která z událostí nastane dříve).

7.3. Jedná-li se o záruční servis, pak nárok na zvýhodněný pronájem vzniká jen v případě, kdy je požadavek na záruční servis shledán oprávněným. Jedná-li se o pozáruční servis, či je-li požadavek na záruční servis shledán neoprávněným, pak nárok na zvýhodněný pronájem vzniká jen v případě, že bude servis realizován a kupujícím řádně a včas uhrazen. Vyjde-li najevo, že kupující nárok na zvýhodněný pronájem neměl, či jej neměl po celou dobu pronájmu, je povinen doplatit doposud neuhrazenou část plného nájemného, a to do 15 dnů od jejího vyúčtování ze strany Fispogroup.

8. Mimosoudní řešení sporů

Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, který vznikl mezi ním a Fispogroup. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je česká obchodní inspekce. Bližší informace naleznete na www.coi.cz a https://adr.coi.cz/cs. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nejlvíce prodávané

hadice šedá Ø40 - SOTECO/ metráž

hadice šedá Ø40 - SOTECO/ metráž

SACÍ HADICE ST 40 - flexibilní hadice, odolná trvalým deform..

295 Kč

Čistící prostředek Fispo CHEM - silný odmašťovací 25L

Čistící prostředek Fispo CHEM - silný odmašťovací 25L

ČISTÍCÍ CHEMIE DO PODLAHOVÝCH AUTOMATŮ Vlastnosti: koncentr..

1 575 Kč

mikrofiltr 600 ( 3000 cm2)

mikrofiltr 600 ( 3000 cm2)

MIKROFILTR - mikrofiltr určený pro vysávání suchých nečistot..

850 Kč

guma dýzy ST 40,50 a zadní Kombi dýzy ST40,50

guma dýzy ST 40,50 a zadní Kombi dýzy ST40,50

guma dýzy ST 40 pro mokrouProdejní jednotka:1 ks ..

230 Kč

Čistící prostředek Fispo CHEM - těžký průmysl 25L

Čistící prostředek Fispo CHEM - těžký průmysl 25L

ČISTÍCÍ CHEMIE DO PODLAHOVÝCH AUTOMATŮ Vlastnosti: vysoce k..

1 285 Kč

Čistící prostředek Fispo CHEM - těžký průmysl 10L

Čistící prostředek Fispo CHEM - těžký průmysl 10L

ČISTÍCÍ CHEMIE DO PODLAHOVÝCH AUTOMATŮ Vlastnosti: vysoce k..

560 Kč

Čistící prostředek Fispo CHEM - průmysl 10L

Čistící prostředek Fispo CHEM - průmysl 10L

ČISTÍCÍ CHEMIE DO PODLAHOVÝCH AUTOMATŮ Vlastnosti: nepěnivý..

520 Kč

dýza štěrbinová ST 40

dýza štěrbinová ST 40

DÝZA ŠTĚRBINOVÁ - sací dýza úzká, vhodná k vysávání těžce d..

345 Kč


Dodavatel s více než
20-ti letou tradicí
Nejširší nabídka značek
za příznivou cenu
Kvalitní
a rychlý servis
Ochotní a vstřícní
specialisté
Záruka, podpora
a školení
Doprava zdarma a dárek k Vašim objednávkám